Medezeggenschapsraad

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

De eerstvolgende MR-vergadering is op maandag 11 januari 2016. Hieronder kunt u de notulen van de vorige vergadering en de agenda voor de volgende vergadering downloaden.

Notulen MR 29 oktober 2015
Agenda MR 11012016

In deze folder leest u meer over de MR: MR Folder

Elk jaar legt de MR haar werkzaamheden vast in een jaarverslag. Download hier het MR jaarverslag 2013-2014