Schorsing, verwijdering en toelating

Uw kind kan (bij hoge uitzondering) wegens wangedrag of andere ernstige redenen van school worden geschorst of verwijderd. Voorafgaand aan een schorsing kan de zogenaamde time out maatregel worden toegepast als er sprake is van herhaald ernstig ongewenst gedrag. In dat geval wordt het kind de toegang tot de eigen groep tijdelijk ontzegd met een maximum van 2 dagen. Gedurende deze periode wordt het kind in een andere groep geplaatst.

Schorsing
De leerling kan door de directie, nadat de leerkracht en u zijn gehoord, de toegang tot de school worden ontzegd voor ten hoogste drie dagen. Na overleg met het college van bestuur van Zaan Primair deelt de directeur de beslissing schriftelijk aan u mee. U kunt tegen deze beslissing binnen 3 x 24 uur in beroep gaan bij het bevoegd gezag.

Schorsing en verwijdering Zaan Primair 20150416[1]

Verwijdering
De beslissing over verwijdering wordt genomen door het college van bestuur van Zaan Primair. Voordat wordt besloten tot verwijdering, overlegt het college van bestuur met de directie van de school. Daarna wordt u gehoord en geïnformeerd over de redenen van de maatregel. Tot verwijdering wordt bij hoge uitzondering besloten, bijvoorbeeld als een kind zich ernstig misdraagt of als u weigert om toestemming te geven voor onderzoeken bij ernstige leer- en/of gedragsproblemen waardoor de school de verantwoording voor de verdere ontwikkeling van het kind niet meer kan dragen.

Definitieve verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat de directie van de school een andere school (basisschool of school voor speciaal onderwijs) heeft gevonden. Het college van bestuur is verplicht om binnen een periode van acht weken aantoonbaar te hebben gezocht naar een andere school voor primair onderwijs. Als dit zonder succes is kan het college van bestuur alsnog tot verwijdering overgaan. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit tot verwijdering.

Toelating
Een leerling wordt geplaatst op een school van Zaan Primair volgens procedure zoals beschreven in het toelatingsreglement.

Bekijk het toelatingsreglement 2011 (pdf)

Deze procedure geldt voor alle scholen van ons bestuur Zaan Primair.