Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

De MR van de OBS De Pionier bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders.

personeelsgeleding:

Els de Boer

Karlijn Noort

Roy de la Cour

 oudergeleding: 

Marije van der Meer

Linda Veen

Als u contact wilt met (de leden van) de MR dan kunt u dat via Schoolpraat doen of u kunt ze even aanspreken.