Het team

Schooljaar 2019 -2020

Groep 1/2 A                                                                          Juf Ahu     Ma, di, wo, do, vr
VVE leerling-ondersteuning                                                 Juf Habibe Di-ochtend, wo ochtend
Groep 1/2 B                                                                         Juf Sylvia Ma, di, wo, vr  Juf Habibe Do
Schakelgroep                                                                       Juf Olia Ma, di
Groep 3                                                                                Juf Maaike Ma, di, wo  Juf Mariska G Wo, Do, vr
Groep 4                                                                                Juf Connie Ma, di, wo, do, vr
Groep 5                                                                                Juf Mireille Ma, di, wo, vr 
Groep 6                                                                                Juf Mariska P Ma, di, wo, do, vr
Groep 7                                                                                Juf Els Wo, do, vr  Juf Chiara Ma, di, vr
Groep 8                                                                                Juf Manja Ma, di, wo, do, vr
VVE coördinator                                                                   Juf Els
Webmaster en I-coach                                                         Meester Theo Wo om de week
Taalspecialist                                                                       Juf Els Ma di wo do vr
Rekenspecialist                                                                   Juf Mireille Wo do
Gedragsspecialist                                                                Juf Manja
Zorgcoördinator                                                                   Juf Els
VVE ondersteuning enondersteuning in de school             Juf Habibe di, wo
Gymnastiek                                                                         Meester Oskar Di, vr
Pionier Breed coördinator                                                   Juf Olia do
Voorschoolse en Buitenschoolse opvang Freekids            Juf Fatima en juf Danielle Ma di do vr (geen voorschoolse opvang)
Peuterleidsters Freekids                                                     Juf Fatima Juf Danielle Ma di do vr
Administratie                                                                       Juf Irma Ma middag, di, wo, do
Conciërge                                                                            Meester Arjen ma, di, wo, do, vr
Voorzitter MR                                                                      Juf Manja
Directie                                                                                Juf Josien Ma di wo do